Pagina principala

Despre CCI Mures

Conducerea

 

 

Servicii

Cursuri

Evaluari

Membri

Arbitraj comercial

   
Inscriere ON-LINE
BRM Terminalul Mureş

Standarde

 
Mediere
   

Legaturi utile

 

 

Contact

   

 

 

 

R O M Â N I A
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI MURES

Procedura de mediere
a Centrului de Mediere al Camerei de Comert si Industrie Mures

In sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri:

(1) Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

(2) Mediatorul este persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a)are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani;
d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile legii.

(3) Conventia de mediere reprezinta acordul in forma scrisa al partilor de a supune spre solutionare conflictul dintre ele unei terte persoane specializate in calitate de mediator.

(4) Contractul de mediere reprezinta inscrisul incheiat intre Centrul de mediere si mediatorul ales, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de alta parte, dupa prezentarea acestora din urma impreuna la Centrul de mediere sau dupa acceptarea medierii de catre partea invitata. Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea anularii, urmatoarele clauze:
a) identitatea părţilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentanţilor lor;
b) menţionarea tipului sau a obiectului conflictului;
c) declaraţia părţilor că au fost informate de către mediator cu privire la mediere, efectele acesteia şi regulile aplicabile;
d) obligaţia mediatorului de a păstra confidenţialitatea şi decizia părţilor privind păstrarea confidenţialităţii, după caz;
e) angajamentul părţilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligaţia părţilor aflate în conflict de a achita taxa de mediere, precum şi modalităţile de avansare şi de plată a taxei de mediere, inclusiv în caz de renunţare la mediere sau de eşuare a procedurii, precum şi proporţia care va fi suportată de către părţi, ţinându-se cont, dacă este cazul, de situaţia lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părţi în mod egal;
g) înţelegerea părţilor privind limba în care urmează să se desfăşoare medierea;
h) numărul de exemplare în care va fi redactat acordul în cazul în care acesta va fi în forma scrisă, corespunzător numărului părţilor semnatare ale contractului de mediere;
i) obligaţia părţilor de a semna procesul-verbal întocmit de către mediator, indiferent de modul în care se va încheia medierea.
Cheltuielile ocazionate de mediere si care trebuie restituite de catre parti, precum si cheltuielile neprevazute aparute pe parcursul procedurii de negociere si efectuate in interesul partilor si cu acordul acestora, in intelesul prevederilor art. 26 alin. (1) si art. 46 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se cuprind in o anexa la contractul de mediere si cad in sarcina partilor.

(5) Consiliul Consultativ este organismul compus din 7 persoane, numite de catre Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie Mures, care coordoneaza activitatea Centrului de Mediere al CCI Mures.

(6) Secretariatul tehnic asigura suportul necesar desfasurarii activitatii Centrului de Mediere. Personalul secretariatului tehnic participa la mediere numai cu acordul partilor aflate in conflict si dupa semnarea unui acord de confidentialitate.

Capitolul I.
Dispozitii generale
Art. 1. (1) Centrul de Mediere al CCI Mures solutioneaza prin mediere conflictele aparute intre persoanele fizice si / sau persoanele juridice, romane si / sau straine, conform Legii nr.192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului privind organizarea si functionarea Centrului de Mediere al CCI Mures si prezentelor Reguli, cu respectarea normelor legale romane si europene.
(2) Persoanele fizice si persoanele juridice, romane si straine, pot rezolva conflictele ivite in relatiile dintre ele, prin medierea organizata de Centrul de Mediere al CCI Mures.
(3) Persoanele fizice si persoanele juridice pot recurge la mediere inclusiv dupa declansarea unei proceduri judiciare sau arbitrale vizand rezolvarea conflictului dintre ele.
(4) Persoanele fizice si persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.
(5) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.
(6) În orice convenţie ce priveşte drepturi asupra cărora părţile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.

Art. 2. (1) În cazul în care conflictul a fost dedus spre rezolvare in fata unei instante judecatoresti sau arbitrale, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor ori la recomandarea instanţei, acceptată de părţi. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului.
(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să informeze în scris instanţa de judecată sau arbitrala dacă părţile au ajuns sau nu la o înţelegere în urma procesului de mediere.
(3) Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.
(4) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.
(5) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru sau de taxa arbitrala.
(6) Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de lege si prezenta procedura.

Art. 3. (1) Medierea reprezintă o activitate de interes public.
(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
(3) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul.
(4) Medierea poate avea loc intre doua sau mai multe parti, fiind realizata de catre unul sau mai multi mediatori.

Art. 4. Partile au indatorirea sa coopereze intre ele si cu mediatorul, cu buna-credinta si in spirit conciliant, in vederea rezolvarii echitabile a diferendului supus medierii.

Capitolul II
Mediatorul

Art. 5. (1) Poate fi mediator in cadrul Centrului de Mediere al CCI Mures orice persoana fizica de cetatenie romana, care indeplineste conditiile prevazute in art. 7 din Legea nr.192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a carui cerere de aderare a fost acceptata de catre Consiliul Consultativ al CCI Mures si care are incheiat un contract cadru de prestari servicii de mediere.
(2) Mediatorii acceptati sunt inscrisi in Lista de mediatori a Centrul de Mediere al CCI Mures.
(3) In cazul in care mediatorul desemnat de parti se afla in imposibilitate de a accepta numirea, acesta are obligatia de a notifica acest lucru Secretariatului tehnic al Centrului de Mediere al CCI Mures in maxim 3 zile de la comunicarea numirii.

Art. 6. (1) Partile sunt libere sa aleaga pe oricare dintre mediatorii inscrisi in Lista mediatorilor Centrului de Mediere al CCI Mures, care prin competenta, impartialitate si probitate se bucura de increderea lor.
(2) Partile, de comun acord, pot imputernici pe Presedintele Centrului de Mediere sa numeasca mediatorul. In acest caz, numirea se face cu consultarea partilor.
(3) Daca una dintre parti contesta mediatorul numit, se va proceda la o noua numire.
(4) Medierea nu poate avea loc daca nu s a realizat acordul partilor cu privire la persoana mediatorului.
(5) Numirea mediatorului se face cu acordul scris al celeilalte parti.

Art. 7. (1) De regula medierea se face de un singur mediator.
(2) Partile pot conveni ca medierea sa se faca de doi mediatori, fiecare dintre ele urmand a numi un mediator din Lista mediatorilor Centrului de Mediere al CCI Mures, cu consultarea celeilalte parti.
(3) De asemenea, partile pot conveni ca cei doi mediatori sa aleaga, prin consens, inca un mediator.

Art. 8. (1) Mediatorul asista partile in incerŹcarea lor de a rezolva pe cale amiabla conflictul dintre ele. El are indatorirea de a depune toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, cu respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri, precum si a dispozitiilor imperative ale legii.
(2) Mediatorul este independent si impartial in indeplinirea obligatiilor ce ii revin, avand indatorirea de a asigura, in procedura medierii, un permanent echilibru intre parti.
(3) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator.
(4) Dacă, pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere. Mediatorul are dreptul să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplică în mod corespunzător. În această situaţie mediatorul este obligat să restituie onorariul, în parte, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere.

Art. 9. (1) Mediatorul are obligatia sa pastreze cu strictete confidentialitatea medierii, necomuŹnicand tertilor nici o informatie legata de cazul respectiv.
(2) Toate informatiile primite de catre mediator de la una dintre parti vor fi transmise celeilalte parti, in afara de acelea care i au fost comunicate cu titlu confidential, care sunt netransmisibile celeilalte parti.

Art. 10. Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr o procedura arbitrala ori judiciara avand ca obiect conflictul supus medierii.


Capitolul III
Inceperea procedurii de mediere

Art. 11. (1) In situatia in care medierea este la initiativa ambelor parti, procedura de mediere incepe printr o cerere de mediere a partilor formulata in scris, depusa la Secretariatul tehnic al Centrului de Mediere, completata cu inscrisurile de care inteleg sa se foloseasca partile (copii certificate), cu nominalizarea mediatorului/mediatorilor ce va/vor efectua medierea, din Lista mediatorilor Centrului de Mediere al CCI Mures si dovada achitarii taxei de mediere la casieria CCI Mures.
(2) Partile vor stabili impreuna cu Secretariatul tehnic termenul in care vor semna cu mediatorul contractul de mediere, termen care va coincide cu prima sedinta de mediere. Este interzisă desfăşurarea şedinţelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.
(3) Intentia de a supune conflictul medierii poate consta dintr o clauza de mediere inserata in contractul dintre parti sau dintr o intelegere separata ori din semnarea cererii de mediere de catre ambele parti.
(4) Cand initiativa medierii apartine doar uneia din parti, partea care vrea sa recurga la mediere se adreseaza Centrului de Mediere printr-o cerere scrisa, depusa la Secretariatul tehnic, impreuna cu inscrisurile de care intelege sa se foloseasca (copii certificate), cu nominalizarea mediatorului care va efectua medierea, din Lista mediatorilor Centrului de Mediere al CCI Mures, si dovada achitarii taxei de initiere a medierii.
(5) In aceasta situatie, Secretariatul tehnic va adresa celeilalte parti o invitatie scrisa, in scopul informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de raspuns de cel mult 15 zile. La invitatie se vor anexa inscrisurile depuse de catre cealalta parte. Invitatia se va transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.
(6) În cazul imposibilităţii de prezentare a părţii convocate (invitate), Secretariatul tehnic poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii.
(7) În cazul acceptării medierii, Centrul de mediere si mediatorul, impreuna cu părţile în dispută, vor semna contractul de mediere.
(8) Dacă partea convocata (invitata) refuză medierea, în scris si în mod explicit, ori nu răspunde invitaţiei adresate, ori nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată. In acest caz, Centrul de Mediere va comunica celeilalte parti rezultatul.
(9) Mediatorul poate face si alte demersuri legale necesare pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor legale.
(10) In situatia in care niciuna din parti nu nominalizeaza mediatorul, acesta va putea fi propus de Centrul de Mediere al CCI Mures, din Lista Centrului, iar dupa acceptare procedura va continua.
(11) Cand medierea se propune in cursul unui litigiu arbitral, acordul partilor poate fi consemnat in incheierea de sedinta.

Art. 12. (1) Cererea de mediere va cuprinde:
a) numele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice iar, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mentiona dupa caz: codul numeric personal, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului, codul fiscal, numarul de telefon, telex, fax, adresa de e mail, contul bancar;
b) numele si calitatea persoanei care angajeaza sau reprezinta partea in procedura de mediere, anexandu se dovada calitatii;
c) o descriere a conflictului cu indicarea valorii obiectului;
d) punctul de vedere sau propuneri cu privire la rezolvarea conflictului precum si temeiurile de fapt si de drept ale pretentiilor in discutie;
e) numele mediatorului propus sau modalitatea de numire a lui;
f) semnatura partii/partilor.
(2) La cererea de mediere se vor anexa: conventia de mediere, inscrisurile relevante precum si dovada achitarii taxei de mediere.


Capitolul IV.
Desfasurarea medierii

Art. 13. (1) Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.
(2) Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.
(3) Mediatorul nu poate impune părţilor o soluţie cu privire la conflictul supus medierii.
(4) Medierea are loc, de regulă, la sediul Centrului de Mediere al CCI Mures. Dacă este cazul, medierea se poate desfăşura si la punctele de lucru aprobate, daca părţile aflate în conflict sunt de acord.
(5) Părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord.
(6) În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispoziţie, în baza unei procuri speciale.
(7) În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părţilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.
(8) Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara Centrului de mediere al CCI Mures, mediatorul va evidenţia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părţilor.
(9) Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la alin. (5), (6) si (7), precum şi de către mediator, au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Persoanele care participă la mediere în condiţiile alin. (5) si (6) vor semna un acord de confidenţialitate.

Art. 14. Comunicarea inscrisurilor si orice alte comunicari se vor face prin intermediul Secretariatului Centrului de Mediere. Orice schimbare de adresa nu va fi luata in considerare daca nu a fost adusa la cunostinta in scris celeilalte parti si Centrului de Mediere al CCI Mures.

Art. 15. Mediatorul, atat in prezenta ambelor parti cat si separat, poate discuta cu ele, le poaŹte cere explicatii ori puncte de vedere in legatura cu rezolvarea conflictului.

Art. 16. (1) Procedura medierii se desfasoara operativ, fara a depasi 3 luni de la data numirii mediatorului. Cu acordul partilor, termenul se poate prelungi cu cel mult inca doua luni.
(2) Depasirea acestor termene atrage caduciŹtatea medierii, in afara de cazul in care partile convin altfel.

Capitolul V.
Închiderea procedurii de mediere
Art. 17. (1) Procedura de mediere se închide, după caz:
a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;
b) prin constatarea de către mediator a eşuării medierii;
c) prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părţi.
(2) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei judecătoreşti sau arbitrale competente.

Art. 18. La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 18 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi de mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Art. 19. (1) Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel.
(2) Înţelegerea părţilor nu poate să cuprindă prevederi care aduc atingere legii şi ordinii publice.
(3) Înţelegerea părţilor poate fi afectată, în condiţiile legii, de termene şi condiţii.
(4) În cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privată privind bunuri imobile, părţile vor prezenta acordul redactat de către mediator notarului public sau instanţei de judecată pentru îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă impuse de lege, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se aplică în toate situaţiile în care legea impune, sub sancţiunea nulităţii, îndeplinirea unor condiţii de fond şi de formă.
(6) În cazul în care legea impune îndeplinirea condiţiilor de publicitate, notarul public sau instanţa de judecată va solicita înscrierea contractului autentificat, respectiv a hotărârii judecătoreşti în Cartea Funciară.

Art.20. (1) În exercitarea obligaţiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinţa conţinutului înţelegerii la care vor ajunge părţile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia, potrivit alin. (2).
(2) Înţelegerea părţilor poate fi supusă autentificării notarului public ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată, în condiţiile prevăzute la art. 63 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21. (1) În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părţile aflate în conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, încunoştinţând, în scris, cealaltă parte şi mediatorul.
(2) Mediatorul ia act de denunţarea unilaterală a contractului de mediere şi, în cel mult 48 de ore de la data primirii încunoştinţării, întocmeşte un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.
(3) Dacă una dintre părţile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul de mediere în condiţiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală a părţii respective şi, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

Capitolul VI.
Costuri

Art. 22. (1) Camera de Comert si Industrie Mures asigura spatiul si conditiile materiale necesare pentru desfasurarea activitatii Centrului de Mediere.
(2) Taxele de mediere sunt prevazute in Normele Anexa 1 la prezenta procedura.
(3) Din taxele de mediere incasate, o parte se repartizeaza pentru plata onorariului mediatorului/mediatorilor externi, iar diferenta se face venit la bugetul CCI Mures, conform prevederilor din Normele Anexa 1 la prezenta procedura.

Capitolul VIII
Dispozitii finale

Art. 23. Prezenta procedura se completeaza cu dispozitiile legale romane si europene in domeniul medierii.

Art. 24. Prezenta procedura de mediere a fost aprobata de Colegiul de Conducere al CCI Mures.